Vedtekter

VEDTEKTER FOR ENTREPRISERETTSFORENINGEN I BERGEN
- fastsatt i konstituerende møte 11. februar 2003.

§ 1. Navn

Foreningens navn er Entrepriserettsforeningen i Bergen .

§ 2. Formål

Foreningen er en uavhengig organisasjon. Dens formål er å fremme interessen for og kjennskapet til norsk og internasjonal entrepriserett samt tilknyttede områder som offentlige anskaffelser, arkitekt- og rådgiverkontrakter samt vareleveransekontrakter.

Dette kan gjøres blant annet ved at foreningen: 

avholder møter med foredrag, diskusjoner og debatt 

arrangerer seminarer  

fremmer utgivelse av faglitteratur på rettsområdet 

samarbeider med andre organisasjoner med samme eller lignende formål

§ 3. Medlemskap

Foreningen har personlige medlemmer og støttemedlemmer. Som personlige medlemmer kan opptas enhver som har interesse for entrepriserettslige spørsmål. Som støttemedlemmer kan opptas organisasjoner, bedrifter og institusjoner.
Medlemmene skal stille sine fagkunnskaper til foreningens disposisjon gjennom foredrag og lignende.

§ 4. Styret

Foreningen ledes av et styre med minst 5 og maksimalt 7 medlemmer som velges av årsmøtet for to år av gangen. Leder velges særskilt. Forøvrig konstituerer styret seg selv.

Styremøte avholdes når lederen eller minst to styremedlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

Styret kan beslutte at sekretariatsfunksjonen i foreningen kan samlokaliseres med annen organisasjon, organ eller virksomhet.

Styrets leder forplikter foreningen med sin underskrift og anviser regninger til utbetaling.

Styret er bl.a. ansvarlig for å: 

forestå foreningens faglige virksomhet og daglige drift forøvrig 

representere foreningen utad, eventuelt oppnevne medlemmer som foreningens representanter 

forberede og innkalle til årsmøte

§ 5. Medlemsmøter

Styret innkaller medlemmene til møter i foreningen med minst 2 ukers varsel. Møtene er åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer. Det kan innkreves særskilt deltakeravgift til dekning av møtekostnader.

Alle innkallinger og annen informasjon til medlemmene sendes via e-post, hvis ikke styret bestemmer noe annet.

§ 6. Årsmøte

Årsmøtet avvikles i forbindelse med det første medlemsmøtet i kalenderåret.

Årsmøtet skal: 

  • velge møteleder
  • velge to representanter som skal undertegne protokoll sammen med møteleder
  • behandle styrets beretning og regnskap fra forutgående kalenderår
  • behandle hovedlinjene for foreningens virksomhet og budsjett for kommende kalenderår
  • velge styre
  • velge revisor
  • velge valgkomite med tre medlemmer
  • behandle innsendte forslag og andre saker etter styrets innstilling
  • fastsette kontingent

Forslag fra medlemmer om saker som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende innen tre uker før møtet.

Personlige medlemmer og inntil to ansatte hos støttemedlemmer har stemmerett. Medlem som ikke har betalt kontingent for foregående år betraktes som utmeldt.

Vedtektsendring og beslutning om oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall fra de stemmeberettigede. Ved oppløsning tilfaller foreningens midler Juristforbundets og

Advokatforeningens etterutdanningsfond, som skal anvende disse midler til etterutdannelse eller undervisning i entrepriserettslige emner.